KOOPOVEREENKOMST

 1. De koper verzekert de fokker dat zij niet als tussenpersoon voor anderen optreedt, en de kitten op haar domicilie blijft wonen.
 2. De fokker verklaart dat het kitten op de dag van overhandigen in goede gezondheid verkeerd en volledig is geënt tegen de benodigde ziekten en eveneens volledig is ontwormd. Het dierenpaspoort/entingsbewijs van de dierenarts en de stamboom- en eigendomspapieren worden bij overhandiging van het kitten verstrekt. De eigendomsverklaring is overgedragen door de fokker en dienst samen met de stamboom als eigendomsbewijs. Het advies is deze twee te kopiëren en eveneens digitaal te bewaren.
 3. Het kitten dient binnen 5 werkdagen na overhandiging door de bevoegde dierenarts van de koper op de gezondheid te worden gecontroleerd . Ziet de koper hier vanaf, Dan vervallen haar rechten op teruggave van de aankoopsom bij eventuele ziekten die zich later openbaren. De fokker ontvangt een kopie van de gezondheidsverklaring van de bevoegde dierenarts van de koper. Wanneer uit een onderzoek blijkt dat het kitten aan een gebrek, ziekte of afwijking lijdt die reeds bestond bij het aangaan van de verkoopovereenkomst, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden binnen de 3 dagen na ontdekking en na het op te hoogte stellen hiervan aan de fokker. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden dan dient de koper het kitten meteen te overhandigen aan de fokker. Na ontvangst van het kitten krijgt de koper gehele aankoopbedrag retour. De kosten van dit gezondheidsonderzoek bij eigen dierenarts zijn voor rekening van de koper. Het terugbezorgen/retour brengen van het kitten is eveneens bij ontbinding voor de koper. Fokker ontvangt alle uitslagen van dit onderzoek zodat de administratie van haar kant compleet is tot en met de aflevering.
 4. Indien een kitten binnen 6 maanden na de aankoopdatum aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden, Heeft de koper recht op teruggave van de helft van de aankoopsom. Dit kan alleen met een officiële verklaring van een bevoegde dierenarts waaruit de erfelijke oorsprong blijkt. Autopsie waaruit de erfelijkheid blijkt, dient binnen de 24 uur te gebeuren. In het geval dat Feline Infectieus Peritonitis (FIP) wordt vastgesteld na overlijden, heeft de fokker het recht de koper een sectierapport van de afdeling pathologie/labratorium te laten overleggen binnen 24 uur na overlijden. Aangezien het nog niet is bewezen dat FIP een erfelijke ziekte is, en het een gemuteerd coronavirus is ( welke ca 85% van alle katten bij zich draagt), zal er geen recht op zijn op restitutie van de aankoopsom. De kosten die uitvloeien uit deze onderzoeken vallen ten koste van de koper.
 5. De fokker is niet aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts of specialist, die verband houdt met erfelijke ziekten en afwijkingen. Uiteraard houdt koper de fokker voldoende op te hoogte zodat ze zelf op dat moment kan bepalen of er een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten plaatsvindt. Uiteraard is de fokker niet aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts en specialist die geen erfelijke oorsprong heeft maar berust op slechte zorg.
 6. De koper verplicht zich goed voor het kitten te zorgen, deze te laten enten in de geldende termijnen, te ontvlooien en ontwormen, gezonde voeding en water te geven en een schone omgeving te bieden zonder besmettingsgevaar van virussen en ziekte. De omgeving moet voldoende ruim zijn en de kitten mag niet opgesloten worden in een badkamer of andere kamer waarin geen raam of overige ventilatie zit. Het kitten mag niet naar buiten, tenzij dit op een afgezet balkon, afgezette tuin of een kattenren is. Indien het kitten/kat aan de lijn in de tuin wordt gelaten dient men er zeker van te zijn dat het kitten niet kan ontsnappen of aangevallen worden door een ander dier of vergiftigd te worden door mensen.
 7. Door de fokker /derden geconstateerde mishandeling of verwaarlozing van het kitten is de kitten/kat altijd direct terug te vorderen door de fokker zonder enige vergoeding van kosten of de destijds betaalde aankoopsom.
 8. De koper mag nooit en te minner het kitten/kat ontklauwen of de vacht in een andere kleur verven, indien dit wordt geconstateerd is de kitten/kat direct terug te vorderen door de fokker zonder enige vergoeding van kosten en aankoopsom.
 9. De koper is verplicht om door te geven wanneer hij/zij verhuist.
 10. De koper is verplicht door te geven wanneer de kat overlijdt en wat de reden van het overlijden is. Bij onzekerheid over de doodsoorzaak zal de koper een sectie moeten laten verrichten op eigen kosten en de fokker een kopie van het rapport toezenden.
 11. Indien de koper de kat/kitten wil verkopen/herplaatsen zal ten alle tijden de fokker hier als 1ste en terstond van op de hoogte gebracht moeten worden alvorens de kat/kitten te herplaatsen. De kat/kitten mag nooit open herplaatst worden en zal altijd voor herplaatsing op kosten van de koper gesteriliseerd/gecastreerd moeten worden, indien het kitten/kat voor de fok wordt gebruikt. De volledige gegevens van de nieuwe eigenaars zullen doorgegeven moeten worden aan de fokker, hetzij door ondergetekende, hetzij door de nieuwe eigenaar.
 12. De koper mag nooit het kitten/kat in een asiel plaatsen of in een kooi. Eveneens mag de kat/kitten nooit aangeboden worden op websites voor tweedehands artikelen zoals marktplaats etc. De kat/kitten mag dan alleen aangeboden worden via de herplaatssite van de kattenvereniging van de fokker of van de koper indien dit een cattery betreft. En dit altijd in overleg met de fokker.

Extra regels indien het kitten als fok/showkat wordt verkocht.

Het kitten wordt als fok/showkat verkocht, er mag alleen op die wijze mee gefokt worden zoals dit bij de Nederlandse en Belgische erkende kattenverenigingen geoorloofd is. Dit houdt indat bij voortplanting beide ouders volledig geënt dienen te zijn, in het bezit te zijn van een stamboom en uiteraard getest zijn op HCM/PKD en Felv en Fiv.

Uiteraard worden er voor een aangekocht kitten geen showgaranties afgegeven of er voldoende showkwaliteit is bij het kitten.

Indien het aangekocht kitten van het mannelijk geslacht is ( de nog niet gecastreerde kater ) zal deze nooit in volledig isolatie mogen zijn van andere katten en mensen. Hij zal zich vrij in een groep van katten moeten kunnen bewegen en een ruimte van minimaal 6m2, waarin altijd een raam of ventilatie is voor hem ende andere katten. De kater mag pas dekken vanaf 12 maanden nadat hij uiteraard alle medische verplichte testen heeft gehad.

Indien het aangekocht kitten van het vrouwelijk geslacht is (de nog niet gesteriliseerde poes), mag ze pas gedekt worden bij de leeftijd van 14 maanden, na uiteraard alle medische verplichte testen. De nesten die de poes krijgt moeten minimaal 12 maanden uit elkaar liggen. Kortom slechts 1 nestje per jaar.

De kater/poes mag nooit worden verhuurd, uitgeleend, of verkocht worden aan een andere fokker.Dus bij een herplaatsing zal dit altijd bij een particulier als huisdier moeten!

De koper verplicht zich de fokpoes/dekkater bij de leeftijd van 1 jaar te laten testen op HCM en PKD en indien de poes/kater in de fok blijft deze medische testen ieder jaar opnieuw te laten uitvoeren in samenhang met de Felv en Fiv die recent dient te zijn voor de dekking.

Wanneer er op enig moment geconstateerd wordt dat de fokpoes/dekkater HCM of PKD verdacht is, mag er niet meer mee gefokt worden met de fokpoes/dekkater totdat er definitief vast staat over al dan niet HCM of PKD is. De koper dient dan terstond de fokker op te hoogte te brengen. Geconstateerde HCM of PKD na 6 maanden is niet voor de rekening van de fokker. Ook eigenaren van eventuele nakomelingen die er dan al zijn dienen op de hoogte gebracht worden van de ziekte/aandoening.

Op ................................................................................ rust ......... fokverbod, hij mag als dekkater in de cattery van de koper fungeren.

Strafsommen bij niet naleven van genoemd contract

Indien wordt geconstateerd dat de nieuwe eigenaar/koper nalatig heeft gehandeld en de genoemde voorwaarden in dit contract niet nakomen dient de koper de fokker iedere dag dat de koper in gebreke blijft een strafsom te voldoen van 200€.

Alle juridische kosten voortvloeiend uit enig geschil en overtreding van de in dit contract genoemde voorwaarden en afspraken, komen voor de rekening van de koper. De fokker behoud ten allen tijden het recht om de koop te ontbinden, in het belang van het kitten. Wanneer het tot een juridisch conflict komt zal deze dienen in de provincie waar de fokker woonachtig is en zal alles plaats vinden in de Nederlandse taal.